شیر خام

میانگین تولید روزانه شیر خام در شرکت در حدود ۱۸۲ تن می باشد که این عدد بالاترین حجم تولید شیر (دامپروری متمرکز) در کشور می باشد.