محصولات زراعی

در جهت کمک به تولید بخشی از خوراک دام شرکت، بخش کشاورزی اهم تولیدات خود را بر این اساس پایه گذاری کرده و عمده تولیدات این بخش شامل جو، ذرت علوفه ای و گندم می باشد.

تولیدات سال ۱۳۹۵ مزرعه در بخش زراعت شامل ۹۲۵ تن جو در سطح ۱۷۷ هکتار و ۳۱۲ تن گندم در سطح ۴۴ هکتار می باشد. لازم به ذکر است که در سال جاری به دلیل افت شدید منابع آبی در بخشی از مزارع که در نقاط مختلف استان می باشد و تعطیلی این مزارع،  سطح کشت زراعت کاهش یافته و لذا در سال ۱۳۹۶ جو تولیدی شرکت در مزرعه کنار مجموعه دامداری در سطح ۷۵ هکتار به تولید ۲۹۸ تن رسید. لازم به ذکر است آبیاری مزرعه شرکت مجهز به سیستم سنترپیوت یا دستگاه آبیاری عقربه ای می باشد که راندمان آبیاری را تا حد ۷۵ درصد افزایش داده است.

از دیدگاه برنامه های بخش زراعت در راستای افزایش راندمان، آبیاری و افزایش تولید به ازای آب مصرفی و حاصلخیز کردن خاک ها با استفاده از کود گاوی تولید شده در فارم دامپروری می باشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولید مزرعه دارد. همچنین انجام کشت یونجه با توجه به بافت و شرایط خاک مزرعه از دیگر راهکارهایی است که می تواند به بهبود تولید در بخش کشاورزی شرکت کمک کند.

تغییرات اقلیمی چند ساله اخیر و کاهش چشمگیر سطح آب های زیر زمینی در مزارع شرکت، مدیریت شرکت را بر آن داشت تا در این خصوص تدابیری را بکار گیرند.

ازجمله این موارد جایگزین کردن گیاه سورگوم به جای ذرت علوفه ای می باشد که در این راستا طی دو سال گذشته رقم سورگوم گیاه از طریق سازمان تحقیقات کشاورزی وارد مزارع شرکت شد و در واقع شرکت قیام در این امر پیشرو بوده و سالیانه سطح ۴۰ هکتار از کشت تابستانه مزارع به کشت سورگوم اختصاص دارد.

در این رابطه در سال جاری دو طرح تحقیقاتی در زمینه مقایسه میزان انرژی و آب مصرفی و انرژی سیلوی تولیدی در دو گیاه ذرت و سورگوم و همچنین مقایسه عملکرد پنج رقم سورگوم دانه ای خارجی در شرایط تنش آبیاری با همکاری سازمان تحقیقات اصفهان در حال اجرا می باشد. از اهم فعالیت ها در زمینه افزایش کارایی و راندمان مصرف آب انجام کشت نشائی ذرت در سطح ۲ هکتار در سال ۱۳۹۵ می باشد که نتایج بسیار مثبتی ارائه نمود.