دسته‌بندی نشده

 بازدید معاونت محترم توسعه کشاورزی بنیاد و مدیرعامل محترم هلدینگ

جناب آقای مهندس عسگری معاونت محترم توسعه کشاورزی بنیاد و جناب آقای مهندس رجائی مدیرعامل محترم هلدینگ دامپروری و کشاورزی پارس از شرکت کشت و دام قیام اصفهان بازدید کردند.