دسته‌بندی نشده

اخذ لوح تقدیر به عنوان دامدار نمونه در استان

شرکت کشت و دام قیام اصفهان به عنوان دامدار نمونه در استان موفق به اخذ لوح تقدیر گردید.

با توجه به حجم فعالیت شرکت کشت و دام قیام اصفهان و اشتغال ۳۰۰ نفر نیروی مستقیم و ۱۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم و رسیدن به استانداردهای فنی دامپروری و همچنین بالاترین رکورد تولید در استان اصفهان، این شرکت موفق به اخذ لوح تقدیر گردید.