افتخارات

شرکت کشت و دام قیام اصفهان موفق به کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت گردید.

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه حضور داشت که پس از ارزیابی توسط کارشناسان تیم ارزیاب جایزه تعالی، توانست تقدیر نامه تک ستاره دریافت نماید.